Jak się odwołać się od decyzji gminy dotyczącej podwyżki opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie.

Aby odwołać się od decyzji gminy najlepiej przedstawić wycenę niezależnego rzeczoznawcy majątkowego.  Jeśli sporządzona wycena będzie odbiegała od tej sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez gminę na naszą korzyść należy sprawę skierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Można również złożyć odwołanie do SKO licząc na to, że Kolegium powoła biegłego co spowoduje, że pominiemy opłatę za operat rzeczoznawcy (wycenę).

Kto nie zgadza się z podwyżką, ma 30 dni od jej doręczenia na to, by odwołać się do SKO (w chwili odwołania nie trzeba wspierać się operatem). Dopóki kolegium nie wyda decyzji, należy zapłacić dotychczasowy podatek za użytkowanie wieczyste według stawek naliczonych przez urząd. Należy pamiętać, że można ubiegać się o 50 % bonifikatę od opłat za użytkowanie wieczyste. Dotyczy to mieszkańców, w których gospodarstwie domowym dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia (brany jest pod uwagę rok poprzedzający ten, za który ma być wnoszona opłata).

Nie wystąpienie do SKO, oznacza to, że akceptujemy podwyżkę.

Odwołanie ma formę wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Należy je złożyć w dwóch egzemplarzach przeciwko organowi reprezentującemu właściciela (staroście, gdy chodzi o nieruchomość Skarbu Państwa, a wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi – w wypadku nieruchomości należących do gminy).

Reprezentant właściciela czyli m.st. Warszawa musi udowodnić, że są powody do aktualizacji opłaty. W praktyce SKO chętnie przyjmują, iż takim dowodem jest wycena wykonana przez rzeczoznawcę powołanego przez gminę. W przypadku niejasności może być jako biegły powołany inny rzeczoznawca majątkowy dla zweryfikowania oszacowania wartości nieruchomości. SKO może ustalić, że nowy jej wymiar jest nieuzasadniony i wtedy obowiązuje opłata dotychczasowa.

W przypadku przegranej nie można obciążyć użytkownika wieczystego kosztami oszacowania wartości gruntu przeprowadzonego przez właściciela ani nawet kosztami opinii biegłego powołanego dodatkowo przez kolegium na żądanie użytkownika wieczystego. Inaczej będzie, jeśli użytkownik wieczysty sam zwróci się do rzeczoznawcy majątkowego o przeprowadzenie wyceny i przedstawi rezultat jego pracy jako tzw. opinię prywatną. Wtedy nie może liczyć na zwrot jej kosztów.

W przypadku kiedy użytkownik wieczysty nie zgadza się z orzeczeniem SKO, może w ciągu 14 dni od jego doręczenia wnieść, za pośrednictwem SKO, sprzeciw do sądu. Takie prawo przysługuje też drugiej stronie, np. gminie.
W praktyce na wygraną można liczyć tylko w razie podważenia opinii rzeczoznawcy zaangażowanego przez właściciela gruntu (m.st.Warszawa).

Zainteresował Cię powyższy artykuł więcej znajdziesz w Gazecie Wyborczej z dnia 7 grudnia 2011 lub kliknij tutaj ….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.