Poszukujemy wykonawcy remontu balkonów w budynku przy ul. Sieleckiej 5, Sieleckiej 7 i Stępińskiej 4.

IMG_20140611_104310Poszukujemy wykonawcy remontu balkonów w budynku zlokalizowanym na Mokotowie ul. Sielecka 5

I. Termin składania ofert: do 20 maja 2015 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: czerwiec – wrzesień 2015 r. Maksymalny termin zakończenia robót: najpóźniej 30.09.2015 roku.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Stępińska 20/30 lokal 304,
e-mail: remonty@report.pl

IV. Zakres robót:

Remont generalny wszystkich balkonów. Łączna powierzchnia balkonów: około 20 m2. Powierzchnia pojedynczego balkonu 1,5 m2. Wykonując prace należy przewidzieć rozstawienie rusztowania.

Zakres prac obejmuje
– zerwanie starej powłoki ceramicznej, roboty rozbiórkowe poszczególnych warstw balkonów do warstwy konstrukcyjnej,
– naprawę ewentualnych ubytków płyty konstrukcyjnej,
– wywóz gruzu, wykonanie nowej warstwy z izolacją termiczną i przeciw-wodną
– wykonanie nowych warstw spadkowych,
– wykonanie nowych obróbek blacharskich,
– wykonanie nowych warstw wierzchnich balkonu,
– odtworzenie elewacji (w przypadku jej uszkodzenia),
– malowanie elementów stalowych balustrad wraz z usunięciem starych powłok malarskich i wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego (wysokość balustrady należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego 1,1 m).

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania naprawy i remontu znajduje się tutaj.

Pozostałe dokumenty znajdują się pod poniższymi linkami:
IZOLACJA BALKONU – Izolacja balkonów Mokotów PDF
IZOLACJA POLIURETANOWA BALKONU – Izolacja balkonów Mokotów 2 PDF

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

VI. Wymagana zawartość oferty:

1. Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
2. Oferowana cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (remontu wszystkich balkonów) zawierająca:
* Kosztorys ofertowy na remont jednego balkonu,
* Termin wykonania przedmiotu zamówienia,
* Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace nie krótszy niż 60 miesięcy,
* Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i personelem gwarantującym wykonanie zlecenia w terminie, proponowany termin realizacji robót,
* Krótki opis metody realizacji zadania i propozycję warunków płatności,
* Zaświadczenie o odbyciu w ustalonym indywidualnie terminie wizji lokalnej miejsca wykonywania przyszłych robót.
* Min. 5 referencji z wykonanych robót w ciągu ostatnich pięciu lat o podobnym zakresie.

3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.

4. Kopie dokumentów aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku zakwalifikowania do dalszej części konkursu, kopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.

VI. Ofertę można przesłać na adres e-mail: remonty@report.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie remont balkonów Sielecka 5”.

Szczegółowych informacje tel. 22 499 52 92

VII. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert z wyłączeniem zastosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych

VIII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 30 maja 2015 r.

IX. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Poszukujemy wykonawcy remontu 6 balkonów w budynku zlokalizowanym na Mokotowie ul. Sielecka 7 od strony ul. Nowotarskiej.

I. Termin składania ofert: do 20 maja 2015 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: czerwiec – wrzesień 2015 r. Maksymalny termin zakończenia robót: najpóźniej 30.09.2015 roku.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Stępińska 20/30 lokal 304,
e-mail: remonty@report.pl

IV. Zakres robót:

Remont generalny wszystkich balkonów. Łączna powierzchnia balkonów: około 12 m2. Powierzchnia pojedynczego balkonu 1,5 m2. Wykonując prace należy przewidzieć rozstawienie rusztowania.

Zakres prac obejmuje
– zerwanie starej powłoki ceramicznej, roboty rozbiórkowe poszczególnych warstw balkonów do warstwy konstrukcyjnej,
– naprawę ewentualnych ubytków płyty konstrukcyjnej,
– wywóz gruzu, wykonanie nowej warstwy z izolacją termiczną i przeciw-wodną
– wykonanie nowych warstw spadkowych,
– wykonanie nowych obróbek blacharskich,
– wykonanie nowych warstw wierzchnich balkonu,
– odtworzenie elewacji (w przypadku jej uszkodzenia),
– malowanie elementów stalowych balustrad wraz z usunięciem starych powłok malarskich i wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego (wysokość balustrady należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego 1,1 m).

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania naprawy i remontu znajduje się tutaj.

Pozostałe dokumenty znajdują się pod poniższymi linkami:
IZOLACJA BALKONU – Izolacja balkonów Mokotów PDF
IZOLACJA POLIURETANOWA BALKONU – Izolacja balkonów Mokotów 2 PDF

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

VI. Wymagana zawartość oferty:

1. Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
2. Oferowana cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (remontu wszystkich balkonów) zawierająca:
* Kosztorys ofertowy na remont jednego balkonu,
* Termin wykonania przedmiotu zamówienia,
* Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace nie krótszy niż 60 miesięcy,
* Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i personelem gwarantującym wykonanie zlecenia w terminie, proponowany termin realizacji robót,
* Krótki opis metody realizacji zadania i propozycję warunków płatności,
* Zaświadczenie o odbyciu w ustalonym indywidualnie terminie wizji lokalnej miejsca wykonywania przyszłych robót.
* Min. 5 referencji z wykonanych robót w ciągu ostatnich pięciu lat o podobnym zakresie.

3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.

4. Kopie dokumentów aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku zakwalifikowania do dalszej części konkursu, kopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.

VI. Ofertę można przesłać na adres e-mail: remonty@report.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie remont balkonów Sielecka 7”.

Szczegółowych informacje tel. 22 499 52 92

VII. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert z wyłączeniem zastosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych

VIII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 30 maja 2015 r.

IX. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Poszukujemy wykonawcy remontu 16 balkonów w budynku zlokalizowanym na Mokotowie ul. Stępińska 4 .

I. Termin składania ofert: do 20 maja 2015 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: czerwiec – wrzesień 2015 r. Maksymalny termin zakończenia robót: najpóźniej 30.09.2015 roku.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Stępińska 20/30 lokal 304,
e-mail: remonty@report.pl

IV. Zakres robót:

Remont generalny wszystkich balkonów. Łączna powierzchnia balkonów: około 25 m2. Powierzchnia pojedynczego balkonu 1,5 m2. Wykonując prace należy przewidzieć rozstawienie rusztowania.

Zakres prac obejmuje
– zerwanie starej powłoki ceramicznej, roboty rozbiórkowe poszczególnych warstw balkonów do warstwy konstrukcyjnej,
– naprawę ewentualnych ubytków płyty konstrukcyjnej,
– wywóz gruzu, wykonanie nowej warstwy z izolacją termiczną i przeciw-wodną
– wykonanie nowych warstw spadkowych,
– wykonanie nowych obróbek blacharskich,
– wykonanie nowych warstw wierzchnich balkonu,
– odtworzenie elewacji (w przypadku jej uszkodzenia),
– malowanie elementów stalowych balustrad wraz z usunięciem starych powłok malarskich i wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego (wysokość balustrady należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego 1,1 m).

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania naprawy i remontu znajduje się tutaj.

Pozostałe dokumenty znajdują się pod poniższymi linkami:
IZOLACJA BALKONU – Izolacja balkonów Mokotów PDF
IZOLACJA POLIURETANOWA BALKONU – Izolacja balkonów Mokotów 2 PDF

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

VI. Wymagana zawartość oferty:

1. Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
2. Oferowana cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (remontu wszystkich balkonów) zawierająca:
* Kosztorys ofertowy na remont jednego balkonu,
* Termin wykonania przedmiotu zamówienia,
* Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace nie krótszy niż 60 miesięcy,
* Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i personelem gwarantującym wykonanie zlecenia w terminie, proponowany termin realizacji robót,
* Krótki opis metody realizacji zadania i propozycję warunków płatności,
* Zaświadczenie o odbyciu w ustalonym indywidualnie terminie wizji lokalnej miejsca wykonywania przyszłych robót.
* Min. 5 referencji z wykonanych robót w ciągu ostatnich pięciu lat o podobnym zakresie.

3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.

4. Kopie dokumentów aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku zakwalifikowania do dalszej części konkursu, kopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.

VI. Ofertę można przesłać na adres e-mail: remonty@report.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie remontu balkonów Stępińska 4”.

Szczegółowych informacje tel. 22 499 52 92

VII. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert z wyłączeniem zastosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych

VIII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 30 maja 2015 r.

IX. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Zamawiający nie przewiduje jednak dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny (np. w przypadku nie wyrażania zgody na remont konserwatora zabytków)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.