konkurs ofert na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępińskiej 6/8 w Warszawie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy: konkursu ofert na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępińskiej 6/8 w Warszawie

Rozdział 1. Informacje ogólne

1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Stępińska 6/8

Warszawa 00-728, ul. Stępińska 6/8

2. Tryb postępowania:

Konkurs ofert.

3. Informacje o zamówieniu umieszczono;

 1. na stronie internetowej m. st. Warszawa

 2. ogłoszenie w branżowych portalach ogłoszeniowych

4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia

Pana Marka Olszewskiego (administratora nieruchomości) tel. 500-588-585 w godz. od 9:00 do 16:00

5. Informacje dodatkowe;

a) SWZ zawartą na płycie CD, można odebrać w siedzibie Zamawiającego po telefonicznym uzgodnieniu terminu lub można otrzymać pocztą elektroniczną. Odbiór SWZ wiąże się z opłatą w wysokości 200 zł.

b) Zamawiający nie preferuje składania ofert częściowych- dotyczących jedynie jednego zadania.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

d) Kosztorysy ofertowe, które stanowić będą podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia umownego Wykonawcy należy sporządzić bez dokonywania jakichkolwiek zmian.

e) Wymaga się dokonania wizji lokalnych przed przygotowaniem oferty.

f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spotkania z wybranymi oferentami oraz dopuszcza możliwość anulowania konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Nazwa zamówienia: remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępińskiej 6/8 w Warszawie polegający na: dociepleniu elewacji, wymianie pokrycia dachowego, remoncie więźby dachowej, remoncie kominów oraz dociepleniu stropodachu nieużytkowego.

 2. Usługa wymaga prowadzenia prac w sposób mało uciążliwy dla mieszkańców.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwa zadania:

– Zadanie nr I: Docieplenie elewacji z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

– Zadanie nr II: Wymianę pokrycia dachowego, remont więźby dachowej, remont kominów oraz docieplenie stropodachu nieużytkowego.

Rozdział 3. Informacje o planowanym zawarciu umowy ramowej

Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 4. Informacje dotyczące podwykonawstwa.

Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

 1. Termin wykonania remontu określa się na wiosnę/lato/jesień 2016 r.
 2. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 36 (60) miesięcy na wszystkie wykonane roboty.

Rozdział 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają wiedzę i doświadczenie,

  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,.

 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie i wysokości określonej w rozdziale 9 niniejszej SWZ

Rozdział 7. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumenty należy ułożyć w następującej kolejności:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 2. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

 3. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek.

 4. Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż oferowana wartość oraz oświadczenie, ze Oferent wykupi polisę ubezpieczeniową na roboty objęte umową.

 5. Pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do zawarcia umowy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

 6. Formularz nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków zawartych w SWZ.

 7. Formularz nr 2 – Wykaz zrealizowanych robót i referencje

 8. Formularz nr 3 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kopiami uprawnień budowlanych

 9. Formularz nr 4 – Oświadczenie o zapoznaniu się z SWZ i dokonaniu wizji lokalnej

 10. Załącznik nr 1 – Podpisany wzór warunków umowy na remont, traktowany jako akceptacja treści i warunków SWZ

 11. Załącznik nr 2 – Wypełniony „ślepy” kosztorys na prace remontowe

 12. Załącznik nr 3 – Harmonogram prac remontowych

 13. Załącznik nr 4 – Dowód wniesienia wadium

 14. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 15. Gdy przedstawiona kopia będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości, lub będzie nieczytelna, Zamawiający może zażądać oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Rozdział 8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane pisemnie.

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.

 3. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ bez ujawniania źródła zapytania.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią tej Specyfikacji. Modyfikacja treści SWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

 5. Zamawiający nie przewiduje zwołania Zebrania Wykonawców.

 6. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres: REPORT Marek Olszewski
  00-715 Warszawa, ul. Czerniakowska 71 lokal 613.

Rozdział 9. Wadium – wymagania

  1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł), na każde z planowanych zadań. W przypadku złożenia oferty całościowej (uwzględniającej dwa zadania) kwota wadium wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł).

  2. Wadium należy wnieść w złotych polskich.

  3. Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Wspólnoty.

  4. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do oferty.

  5. Z postępowania o udzieleniu zamówienia zostanie wykluczony Wykonawca, który nie wniesie wadium.

  6. Zamawiający dokona zwrotu wadium:

a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana lub po unieważnieniu postępowania.

   1. Wykonawcy, który wygrał konkurs, Zamawiający zwraca wadium w terminie 14 dni po protokólarnym bezusterkowym odbiorze robót.

   2. Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert.

  1. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw o których mowa w SWZ.

  2. Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:

  1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  2. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Rozdział 10. Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 45 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowywania ofert

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SWZ.

 4. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie.

 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką biurową.

 6. Ofertę należy złożyć w kopercie nieprzezroczystej i zamkniętej szczelnie. Kopertę należy zaadresować i dostarczyć Zamawiającemu. Należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

 7. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną do parafowania oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników.

 8. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione
  w czytelny sposób parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną
  do podpisywania oferty.

 9. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione
  do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty.

 10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz winny być sporządzone w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

 11. Dokumenty przedstawione w formie oryginałów oraz kserokopii muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty. Niezależnie od powyższego dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone parafą z imienną pieczątką.

 12. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom razem z protokołem postępowania.

 13. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SWZ.

 14. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione
  w niniejszej SWZ.

 15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 16. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie
  z dopiskiem „ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

 17. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania oferty

Oferty należy składać w biurze Administratora  – 25.02.2016 czwartek do godz. 16:00

W przesyłkach pocztowych, liczy się data wpływu do Administratora.

Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.

Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 25 luty 2016 r. O GODZ. 16.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 luty 2016 r.

Rozdział 13. Opis sposobu obliczania ceny oferty i sposobu oceny ofert

 1. Cena oferty jest ceną brutto

 2. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej

 3. Kryterium wyboru oferty jest:

  1. cena – 40 pkt

  2. wiarygodność Oferenta – 15 pkt

  3. doświadczenie zawodowe – 15 pkt

  4. okres gwarancji – 10 pkt

  5. warunki płatności – 10 pkt

  6. czas trwania robót – 10 pkt

3. Zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

 1. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach gdy:

  1. jej treść nie odpowiada treści SWZ

  2. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

  3. zawiera błędy w obliczeniu ceny

 3. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach:

  1. nie złożenia żadnej oferty spełniającej warunki SWZ

  2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  3. gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Wspólnoty, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

  4. gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca podpisanie ważnej umowy.

  5. bez podania przyczyn

Rozdział 15. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SWZ została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru – uzyskała największą liczbę punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Rozdział 16. Zabezpieczenie rękojmi za wady i gwarancji jakości

 1. Zamawiający będzie żądać do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5% ceny umownej (netto) w formie potrącenia z faktury.

 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

 3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu pogwarancyjnego po upływie rękojmi i gwarancji jakości.

Rozdział 17. Zawarcie umowy

1. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą przed upływem terminu związania ofertą.

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Rozdział 18. Informacje dot. protokołu

 1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.

 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

Rozdział 19. Załączniki od nr 1 do nr 7 stanowią integralną część SWZ:

oferta – wykaz osób S_6_8

oferta – wykaz robót S_6_8

oferta – oswiadczenie WZ S_6_8

oferta – oswiadczenie S_6_8

Umowa

Aby otrzymać pełną dokumentację niezbędną do wzięcia udziału w konkursie należy dokonać wpłaty w wysokości 200 zł na poniższe konto bankowe.

Wspólnota Mieszkaniowa Stępińska 6/8

PKO B.P. numer 58 1020 1026 0000 1402 0245 2142

W tytule przelewu proszę wpisać:

SWZ [imię i nazwisko lub nazwę firmy] oraz o ile system bankowy to umożliwia należy podać adres e-mail na który ma zostać przesłana specyfikacja.

Materiały do konkursu zostaną przesłane na podany adres e-mail lub wedle życzenia przystępującego do konkursu przekazane osobiści na płycie CD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.