Opodatkowanie części wspólnych budynków – Mokotów

Obraz 005Opodatkowanie części wspólnych budynków

Uwaga!!

Nowelizacja ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych  z dnia 12 stycznia 1991r. (zmiana w art. 3 ust. 5) (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) wskazuje, że obowiązek podatkowy od 01.01.2016 r. w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Części wspólne budynku:

Każdy właściciel lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego jest współwłaścicielem w części ułamkowej do gruntu, na którym posadowiony jest budynek oraz do części budynków nie służących wyłącznie do korzystania przez poszczególnych właścicieli (tj. części wspólnych). Wynika to z aktów notarialnych, zapisów w księgach wieczystych oraz z zapisów z kartoteki lokali, budynków oraz ewidencji gruntów.

Wobec tego, w związku z nowelizacją ustawy właściciele wyodrębnionych lokali są zobowiązani do zgłoszenia do opodatkowania (w zakresie odpowiadającym udziałowi w nieruchomości wspólnej) powierzchni części budynku stanowiącej nieruchomość wspólną takich jak m.in.:

  • korytarze, hole, przejścia, prześwity oraz inne elementy służące do komunikacji wewnątrz budynku lub w granicach budynku
  • części piwnic (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali), strychy, schowki, wózkarnie, pralnie, suszarnie, pomieszczenia gospodarcze
  • pomieszczenia techniczne (węzły cieplne, hydrofornie)
  • budynki pozostałe zlokalizowane w obrębie działki (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali).

Sposób wyliczania powierzchni części wspólnych:

Do wyliczenia części wspólnych przypadających do poszczególnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych, niezbędna jest znajomość metrażu powierzchni ogólnej części wspólnych w danej nieruchomości. 

W przypadku, gdy dla danego budynku sporządzona jest pełna inwentaryzacja, zawiera ona niezbędną informację dotyczącą powierzchni części wspólnych a w przypadku jej braku zlecenie wykonania stosownych pomiarów może* dokonać wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości, administrator budynku lub inna osoba uprawniona.

* informacja umieszczona na stronie Urzędu Miasta sugeruje, że pomiary powierzchni części wspólnych w przypadku ich braku może zlecić Wspólnota Mieszkaniowa. Nie jest jednak sprecyzowane, że musi taką czynność zlecić? Słowo „może” niekoniecznie oznacza, że musi. 
  1. Pomiar powinien być wykonany po wewnętrznych ścianach pomieszczeń z dokładnością do 1 cm
  2. Powierzchnia o wysokości powyżej 2,20 m podlega opodatkowaniu w całości
  3. Powierzchnię o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%
  4. Powierzchnię o wysokości poniżej 1,40 m pomija się
  5. Powierzchnia klatki schodowej (w tym podesty, spoczniki i pionowe ciągi komunikacyjne) oraz szyby windowe są wyłączone z opodatkowania

Powierzchnie części wspólnych przynależnych do poszczególnych lokali wyliczyć można wg wzoru:

ogólna powierzchnia części wspólnych budynku udział przypadający właścicielowi lokalu do części wspólnych budynku powierzchnia części wspólnych przynależnych do poszczególnych lokali
X =

Przykład:

Łączna powierzchnia użytkowa części wspólnych wynosi 423,00 m2

Udział lokalu wynikający z aktu notarialnego wynosi 189/8502

423,00 m2 x 189/8502 = 9,40 m2

Forma zgłoszenia:

Druki IN-15 – „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”
(od osób fizycznych) i DN-15 – „ Deklaracja na podatek od nieruchomości”
(od osób prawnych) dostępne pod adresem www.podatki.um.warszawa.pl należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy lub przesłać na adres: ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.