Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

IMG_20140501_165327Krok po kroku:

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj deklarację lub informację wraz zodpowiednimi załącznikami.
 2. Podpisz wypełniony formularz bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.
 4. Udaj się do swojego Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy /Biura Podatków i Egzekucji, złóż dokumenty w kancelarii (na parterze).
Wymagane dokumenty:
 1. Akt notarialny (np. umowa kupna sprzedaży nieruchomości lub inny tytuł prawny).
 2. Dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Osoby prawne – wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości.
 4. Osoby fizyczne – wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Opłaty:

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określona jest w Uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa

Miejsce złożenia i odbioru:
Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Podatków i Egzekucji/Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy.

Termin odpowiedzi:
 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca.
 3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.
Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
 1. Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
  a. grunty,
  b. budynki lub ich części,
  c. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Podstawa opodatkowania:
  – dla gruntów – powierzchnia-,
  – dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
  – dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 3. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
 4. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru,w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w pkt. 8 7).
 5. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala się w drodze decyzji podatkowej i płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach : do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 6. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są:
  a. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu
  na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  b. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
 7. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. (Na formularzu deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy zaznaczyć, że jest to korekta). Deklaracje należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
 8. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 9. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 10. Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego, których nieruchomości lub obiekty budowlane, grunty lub lasy znajdują się na terenie kilku dzielnic m.st. Warszawy składają dokumenty i uiszczają podatki w Biurze Podatków i Egzekucji.
 11. Zwolnienia z podatku od nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
 12. Ulgi i zwolnienia podatkowe w zakresie podatków i opłat lokalnych przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne ustawy.
 13. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ) .
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
 3. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 30 października 2015 r. poz. 8633)
  oraz Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 11 grudnia 2015 r. poz. 10689)
 4. Uchwała Nr XXI/511/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 11 grudnia 2015 r. poz. 10690)
 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIII/2750/2006 z dnia 19 października 2006 roku r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2006 r. Nr 227, poz. 8459).
 6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XX/678/2007 z dnia 6 grudnia 2007 roku r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2007 r. Nr 261, poz. 8514).
Wymagane załączniki:
 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-15
 2. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący położenia nieruchomości DN-15 A
 3. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący budowli DN-15 B
 4. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący przedmiotów podlegających opodatkowaniu DN-15 O
 5. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący przedmiotów zwolnionych z opodatkowania DN-15 Z
 6. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-15
 7. Załącznik do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych podlegających opodatkowaniu IN-15 O
 8. Załącznik do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych podlegających zwolnieniu z opodatkowania IN-15 Z

Aby przeglądać i wypełniać aktywne (umożliwiają wpisywanie danych) formularze w formacie PDF, wymagany jest program Adobe Acrobat Reader 9.0 PL.

Uwaga! Pliku nie da się przeglądać bezpośrednio w przeglądarce, aktywny PDF musi być pobrany na dysk (prawy przycisk myszy na nazwie pliku i „zapisz jako”), wypełniony i wydrukowany – nie ma możliwości zapisać wypełnionego dokumentu.

Załączniki do pobrania
 1. deklaracja na podatek od nieruchomości DN-15 (Plik: dn-15.pdf, rozmiar pliku: 42.3 KB).
 2. załącznik do deklaracji DN-15 A (Plik: dn-15a.pdf, rozmiar pliku: 18.55 KB).
 3. załącznik do deklaracji DN-15 B (Plik: dn-15b.pdf, rozmiar pliku: 18.24 KB).
 4. załącznik do deklaracji DN-15 O (Plik: dn-15o.pdf, rozmiar pliku: 33.13 KB).
 5. załącznik do deklaracji DN-15 Z (Plik: dn-15z.pdf, rozmiar pliku: 38.67 KB).
 6. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-15 (Plik: in-15.pdf, rozmiar pliku: 35.02 KB).
 7. załącznik do informacji IN-15 O (Plik: in-15o.pdf, rozmiar pliku: 27.92 KB).
 8. załącznik do informacji IN-15 Z (Plik: in-15z.pdf, rozmiar pliku: 25.74 KB).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.