Uwaga nowe zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych !!!

Uwaga nowe zobowiązania podatkowe z tytułu podatku

od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych !!

Nowelizacja ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych  z dnia 12 stycznia 1991r. (zmiana w art. 3 ust. 5) (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) wskazuje, że obowiązek podatkowy od 01.01.2016 r. w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Krok po kroku:

1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj deklarację lub informację wraz z odpowiednimi załącznikami.

2. Podpisz wypełniony formularz bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.

3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.

4. Udaj się do swojego Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Biura Podatków i Egzekucji, złóż dokumenty w kancelarii (na parterze).

Wymagane dokumenty:

1. Akt notarialny (np. umowa kupna sprzedaży nieruchomości lub inny tytuł prawny).

2. Dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

3. Osoby prawne – wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości.

4. Osoby fizyczne – wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Powierzchnie części wspólnych przynależnych do poszczególnych lokali wyliczyć można wg wzoru:

ogólna powierzchnia części wspólnych budynku

udział przypadający właścicielowi lokalu do części wspólnych budynku

powierzchnia części wspólnych przynależnych do poszczególnych lokali

X

=

Przykład:

Łączna powierzchnia użytkowa części wspólnych wynosi 423,00 m2

Udział lokalu wynikający z aktu notarialnego wynosi 189/8502

423,00 m2 x 189/8502 = 9,40 m2

Forma zgłoszenia:

Druki IN-15 – „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”
(od osób fizycznych) i DN-15 – „ Deklaracja na podatek od nieruchomości”
(od osób prawnych) dostępne pod adresem 
www.podatki.um.warszawa.pl należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy lub przesłać na adres:

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.