Górczewska 15A – Konkurs ofert na użyczenie powierzchni wspólnej poddasza do adaptacji na cele mieszkalne

OGŁOSZENIE

na konkurs ofert na sprzedaż poddasza do adaptacji na cele mieszkalne

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Górczewskiej 15a w Warszawie reprezentowana przez Zarząd Wspólnoty ogłasza konkurs ofert na użyczenie powierzchni wspólnej poddasza do adaptacji.

1. Opis powierzchni do adaptacji

 • Powierzchnia przeznaczonego na sprzedaż poddasza liczona po obrysie podłogi wynosi ok. 850 m2 (ostateczna powierzchnia zostanie podana podczas komisyjnego pomiaru, przed podpisaniem umowy wstępnej w formie aktu notarialnego).

 • Nie będą dokonywane żadne redukcje powierzchni lub ceny za 1m² związane z wysokością od poziomu strychu do dachu.

 • Powierzchnia do adaptacji znajduje się na 5 piętrze (VI kondygnacja).

 • Budynek nie posiada windy.

 • Budynek został zbudowany w 1908 roku i jest wpisany do rejestru zabytków.

  2. Udostępnienie powierzchni

 • Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą obejrzeć strych po uprzednim kontakcie telefonicznym z administratorem budynku w dniach: 6 marca w godz.
  10:00-11:00, 20 marca w godz. 10:00-11:00
  lub w innym dogodnym terminie zawsze po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 • Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie konkursu :

Marek Olszewski tel. 883 993 371

3. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie należy dostarczyć Wspólnocie Mieszkaniowej w celu udziału w postępowaniu konkursowym

 • Dokładne oznaczenie Inwestora – aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk
  z CEIDG, a w przypadku osób fizycznych numer PESEL

 • Oferowaną cenę podaną w złotych za 1 (jeden) metr kwadratowy strychu po obrysie podłogi

 • Oświadczenie inwestora o akceptacji warunków niniejszego konkursu

 • Krótki opis projektu adaptacji poddasza

 • Opis doświadczenia budowlanego Oferenta, a w szczególności zrealizowanych projektów o charakterze podobnym do niniejszego zapytania ofertowego (adaptacja strychów i nadbudowy budynków mieszkalnych)

 • Referencje poświadczające wykonanie prac zbliżonych zakresem w ciągu ostatnich
  5 lat

4. Wadium

 • Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000, 00 zł (dziesięciu tysięcy złotych)

 • Wadium należy wnieść w złotych polskich na poniższy rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej:

Konto: 47 1020 1185 0000 4102 0011 3159 (rachunek bieżący bez oprocentowania)

Tytuł przelewu: Wadium Górczewska 15A-poodasze

 • Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do oferty

 • Zwrot wadium nastąpi:

 1. niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu (najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2017) z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana lub po unieważnieniu postępowania

 2. Oferentowi, który wygrał konkurs w terminie 14 dni od podpisania przez strony umowy notarialnej na wykonanie adaptacji strychu.,

 3. niezwłocznie Oferentowi, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert

 • Wspólnota Mieszkaniowa dopuszcza zatrzymanie wadium w przypadku, jeśli Oferent
  na pisemne wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw

 • Oferent, którego oferta została wybrana utraci wadium na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej jeżeli:

 1. Odmówi podpisania umowy na warunkach zawartych w ofercie

 2. Zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta

5. Termin związania ofertą

 • 10 kwietnia 2017

6. Miejsce oraz termin składania ofert

 • Oferty z dopiskiem na kopercie: „Górczewska 15a – poddasze” należy składać osobiście w poniedziałki i środy w godzinach 10:00 – 16:00 lub listem poleconym (nie będzie honorowana data stempla pocztowego) pod adresem: INTACTO Sp. z o.o.,
  ul. Czerniakowska 71 lok. 613; 00-715 Warszawa, tel.: (22) 499 52 92.

 • Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania.

 • Termin składania oferty upływa dnia 27 marca 2017 o godz. 16:00.

7. Zawarcie umowy

W przypadku zawarcia umowy z Oferentem zobowiązuje się on do:

 • Przystąpienia do jej podpisania w miejscu i terminie dogodnym dla obu stron najpóźniej do dnia 01 czerwca 2017

 • wykonania adaptacji strychu tylko na cele mieszkalne (Wspólnota Mieszkaniowa nie dopuszcza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w przeznaczonej
  do adaptacji powierzchni)

 • przedstawienia projektu adaptacji do akceptacji przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

 • wykonania prac zgodnie z decyzją konserwatora zabytków oraz według uzgodnionego harmonogramu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej w sposób mało uciążliwy
  dla mieszkańców budynku

 • uzyskania wszelkich projektów, decyzji i zezwoleń własnym staraniem z wyjątkiem sytuacji, w których udział Wspólnoty Mieszkaniowej jest wymagany ze względu
  na obowiązujące przepisy

 • do pokrycia wszelkich kosztów związanych z adaptacją, w tym kosztów inwentaryzacji, operatu szacunkowego, projektów, przyłączy oraz ewentualnego usunięcia szkód związanych z prowadzonym remontem – adaptacją będą obciążały Inwestora i nie są zawarte w cenie proponowanej przez oferentów

 • poniesienia kosztów obsługi notarialnej związanej z podjęciem przez Wspólnotę uchwały wskazującej imiennie inwestora w sprawie adaptacji strychu na cele mieszkalne również w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży powierzchni strychowej oraz umowy użyczenia

 • zawarcia umowy użyczenia powierzchni strychowej w celu wykonania adaptacji, umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego, jego sprzedaży i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz do zawarcia umowy przyrzeczonej.

 • poniesienia kosztów związanych z przyłączeniem instalacji stanowiącą część wspólną
  w koniecznym zakresie,

 • poniesienia kosztów związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji powierzchni wspólnej,

 • poniesienia kosztów stosownych wpisów do ksiąg wieczystych związanych ze zmianą wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.

8. informacje dodatkowe

 • Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji wyboru oferenta, ponieważ wybrana oferta musi zostać zaakceptowana na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sprzedawcy tj. przez Właścicieli Nieruchomości w formie stosownej uchwały.

 • Wspólnota Mieszkaniowa może wnosić o spotkanie oferentów z członkami Wspólnoty w celu oceny jego wiarygodności i zdolności do zrealizowania planowanej inwestycji

 • Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty oraz do wycofania się ze sprzedaży poddasza bez podania przyczyny.

 • Sprzedaż poddasza nie podlega zapisom ustawy prawo zamówień publicznych

  Rzuty poddasza i projekt dachu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.